Błonia nad Wartą, Koło, wjazd od ulicy Wiejskiej

Image is not available
Dziekujemy że byliście z nami!
Jubileuszowa edycja zakończyla z sukcesem! Udało się połączyć fajną ideę z Waszym udziałem w festiwalu.
Od początku robimy to Was, bo bez Was nie miałoby to żadnego sensu!
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Polityka prywatności (RODO)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88 – zwanym dalej Rozporządzeniem, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mundurowy Klub Motocyklowy prowadzący działalność jako Mundurowy Klub Motocyklowy RP Region Koło mieszczacy się 87-100 Toruń ul. Grudziądzka 17, NIP: 8792435389, zwane dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem: Stanisław Graczyk tel.: 502576078. 
2. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu:

a) wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),

c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się Administrator, jest windykacja należności, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności.

3. Podanie danych osobowych we wskazanych wyżej celach, w zakresie wynikających z obowiązujących przepisów jest obowiązkowe, zaś w pozostałym zakresie dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji wskazanych wyżej celów.

4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Pani/Pana danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa, w tym dotyczącym dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

8. Ma Pani/Pan żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia swoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.